ՀՀ-ում հի վանդությունների բուժումը կլինի անվճար. ում է սա վերաբերվում

Քաղաքականություն

 

Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ապրիլի 13-ին հրաման է ստորագրել, որով փոփոխություն է կատարել բնակչությանը (18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց համար) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների, բնակչությանը (մինչև 18 տարեկան անձանց համար) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների ցանկերը հաստատելու մասին հրամանում։

Սահմանվել է նոր ցանկ, որը Իրավաբան․net-ը ներկայացնում է ստորև։ Հրամանը ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 16-ին։

ՑԱՆԿ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ (18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ) ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ

1. Վերակենդանացման միջոցառումներ և ինտենսիվ թերապիա պահանջող հիվանդություններ և վիճակներ`

1) շո կային վիճակներ՝ 2-րդ և ավելի աստիճանի,

2) կո մատոզ վիճակներ,

3) դ իաբ ետիկ հի պոգլի կեմիկ կո մա (1 օրվա գնով),

4) սո ւր շնչական անբավարարություն 2-րդ աստիճանի և բարձր (զար կերա կային ար յան թթվածնի պարցիալ ճ նշման (PаO2) իջեցում 60 միլիմետր սն դիկի սյուն ու պակաս և զար կեր ակային ար յան ած խաթթու գազի պարցիալ ճ նշման (PаCO2) բարձրացում 50 միլիմետր սն դիկի սյուն ու ավելի),

5) սր տի փորոքների ֆիբ րիլյացիա և թրթռոց /տա խիս իստոլիկ ձև/, սր տի կանգ,

6) էկ զոգեն թո ւնավորումներ (ալկո հոլային` 1 օրվա գնով, կենդանիների խայ թոցից, դե ղորայքային և քի միական նյութերով թո ւնավորումներ),

7) էպ իլեպտիկ ստատուս, գիտակցության կորստով,

8) ծանր աստիճանի պր եէկլա մպսիա և է կլ ամպսիա,

9) տարբեր տեսակի է մբո լիաներ,

10) HELLP-համախտանիշ (հեմ ոլիզ, լ յարդի ֆերմենտների բարձրացում, թ րո մբոցիտների քանակի իջեցում),

11) սր տամկանի սուր ինֆ արկտ,

12) ին սուլտ (հեմ ոռագիկ, ի  շե միկ),

13) պոլիտրա վմա (խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օր գանների համակցված վնա սվածքներ),

14) ցրտահարություն՝ 3-րդ աստիճանի,

15) մարմնի արտաքին ծածկույթի այ րվածքներ՝ 1-ին աստիճանի՝ մարմնի 50 տոկոսից ավել մակերեսով, 2-րդ աստիճանի՝ մարմնի 10 տոկոսից ավելի մակերեսով, 3-րդ, 4-րդ աստիճանների այ րվածքներ՝ մարմնի 1 տոկոս և ավելի մակերեսով։

2. Այլ հիվանդություններ և վիճակներ`

1) հո գեշարժական գր գռված վիճակներ,

2) ցնորազառանցանքային սուր վիճակներ,

3) սուր աֆ եկտիվ վիճակներ, փս իխոզներ,

4) քրոնիկ հոգ եկան հիվանդների խնամք,

5) օնկ ոհեմա տոլոգիական հիվանդություններ (ար յունաստեղծ հյուսվածքների չա րորակ նորագոյացություններ),

6) հե մոֆիլիա,

7) ապլաստիկ անե միա,

8) մի ելոդիսպ լաստիկ համախտանիշ,

9) օր գան համակարգերի ախտորոշված չա րորակ նորագոյացությունների վի րահատական բուժում,

10) օր գան համակարգերի ա խ տորոշված չա րորակ նորագոյացությունների ճա ռագայթային բուժում (բացառությամբ 15 և ավելի MeV (մեգաէլեկտրոնվոլտ) հզորություն ունեցող բժշկական գծային արագացուցիչով իրականացվող ճառագայթային բուժում),

11) սր տամկանի սուր ին ֆարկտ՝ սր տի անհետաձգելի վ իրահատության ծրագրի շրջանակներում (ստ ենտի տեղադրում),

12) ի շեմիկ ին սուլտ՝ գլխո ւղեղի սուր կամ ենթասուր ի շեմիկ ինս ուլտի բուժման ծրագրի շրջանակներում,

13) սի ֆիլ իսի բոլոր ձևերը։

3. Վար ակիչ հիվանդություններ`

1) ժան տախտ,

2) տո ւլարեմիա,

3) սիբ իրյան խ ոց,

4) դի ֆթ երիա,

5) կապույտ հազ և հարկապույտ հազ,

6) փայտացում,

7) սուր պոլիո մի ելիտ, սուր թորշոմած կա թվ ածահարություն,

8) կա տաղություն,

9) բծավոր տի ֆ (էպի դեմիկ),

10) մա լարիա,

11) մարդու իմունային անբավարարության վիրուս/ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ (ՄԻ ԱՎ/ Ձ ԻԱՀ),

12) թռչնագրիպ,

13) վիրուսի նոր լոգոտիպով հարուցված գրիպ,

14) հպավարանցիկ հեմոռագիկ տենդեր,

15) բոտո ւլիզմ,

16) քութեշ (բարդացած ձևերը),

17) մեն ինգոկոկ ային վարա կ,

18) առաջնային սուր մենի նգիտներ,

19) այլ բա կտերիային հի վանդություններ,

20) ջրծաղիկ (բարդացած ձևերը),

21) կարմրուկ (բարդացած ձևերը),

22) կարմրախտ (բարդացած ձևերը),

23) սուր վիրուսային հեպ ատիտներ,

24) համաճարակային պարոտիտ (բարդացած ձևերը),

25) վարակային մոնոնուկլեոզ,

26) առաջնակի սուր բրու ցելյոզ,

27) գրիպ (Առողջապահության նախարարության կողմից համաճարակի հայտարարման կամ բռնկումների դեպքում),

28) խոլ երա,

29) որովայնային տիֆ և պարատիֆ,

30) այլ սալմո նելո զային վարակներ,

31) շի գելյոզ,

32) չճշտված ծագումնաբանությամբ և այլ բա կտերիալ ու վիրո ւսային սուր աղի քային հի վանդություններ,

33) տո ւբերկուլոզի բոլոր ձևերը,

34) լե պտո սպիրոզ,

35) լե պրա (բ որ),

36) լեգիոներների հիվանդություն,

37) Կու տենդ, Բրիլլի հիվանդություն,

38) բնական ծաղիկ,

39) լե յշ մանիոզ,

40) ատիպիկ թոքաբորբ,

41) սոդոկու, ստր եպտո բաց իլյոզ, ֆելի նոզ,

42) խլ նախտ, մելի ոիդ ոզ,

43) նոր կորոնավիրուսային վարակ (2019n-CoV),

44) համաճարակաբանական ներուժ ունեցող նոր առաջ եկող կամ վերադարձող այլ ախ տածիններով պայմանավորված վարակներ:»

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *