Գիտականորեն պարզվել է, որ մարդու ճակատագիրը գրված է նրա ծննդյան վերջին թվանշանում․ Սա վեր է ցանկացած հորոսկոպից

Հետաքրքիր

Համաձայն հին չինական օրացույցի, որի վրա էլ կառուցված է արևելյան հորոսկոպը, Երկիր մոլորակում ամեն ժամանակի պահ գտնվում է հինգ տար րերից մեկի իշխանության ներքո՝ Հող, Կրակ, Ծառ (Փայտ), Ջուր և Մե-տաղ:Աստղաբանները վստահ են, որ այս տարերքները հզոր ազդեցություն ունեն ոչ միայն բնության, այլ նաև մարդու բնավորության վրա: Դրանք որոշում են մարդու հոգու կազմվածքը, սովորությունները և հակումները:

Ո՞ր թվին եք ծնվել: Վերցրեք ծննդյան թվի վերջին թիվը և Ձեր մասին իմացեք նոր բաներ: Ահա թե որ տարերքն է համապատասխանում Ձեր թվին․Հող (8, 9) Հող տարերքի մարդիկ վստահելի են և համբերատար: Հողի ուժերը օժտում են նրան մտերիմ մարդկանց հան-դեպ պատասխանատվությամբ: Նրանք բազմաթիվ ամբ իցիաներ ունեն, բայց նույն ժամանակ նրանք իդեալիստ են: Նրանց մոտ լավ է զարգացած ինտ ուիցիան: Շրջապատող մարդիկ փորձում են հավասարվել «հողեղեննե-րին», քանի որ նրանց մոտ լավ է զարգացած բար ոյաէթ իկական արժեքները:

Հողի մարդիկ լավ հարաբերություն-ների մեջ են փողի հետ: Կարող են շատ բաներ տեսնել դրանց հեռանկարի տեսանկյունից: Զուսպ են էմ ոցիա-ներում, բայց նաև կարիք ունեն, որպեսզի իրենց սիրեն: «Հողեղեններին» պակասում է մեկ կաթիլ արկածախն-դրություն և կենսուրախություն: Նրանք լինում են կոպիտ և կամակոր: Նրանք ցանկանում են ամեն ինչ կառա-վարել և շատ հաճախ ուղղորդվում են բացառապես սեփական շահով և հետաքրքրություններով:

Կրակ (6, 7)Կրակի մարդիկ միշտ ծարավ են արկածների և երբեք չեն հրաժարվի ուսումնասիրել որևէ նոր բան: Նրանք շատ ակտիվ և էն երգիայով լեցուն մարդիկ են, որոնք օ ժտված են հրաշալի ղեկավարի ձիրքով՝ նրանք սիրում են մր-ցակցել և հաղթել:Կրակի մարդիկ որպես օրենք գրավիչ են և ձգող, նրանք տանել չեն կարողանում միայնությու-նը, գերադասում են շրջապատել իրենց մարդկանցով և անընդհատ գտնվել շարժման մեջ:

Բացի դրանից, նրանք ծայ րաստիճան կապված են մտերիմների հետ, և ամեն կերպ պահպանում են յուրաքանչյուր ընտանեկան կապ: Կրակի մարդիկ առանձնանում են իրենց բարձր ինքնագնահատականով և ինքնավստահությամբ, նրանք խելա-ցի են և ընկերասեր, վճռական և տպավորիչ, նաև զուրկ չեն հ ռետորական տաղանդից:Կրակի մարդկանց թե-րությունը՝ ագ րեսիվությունն է և յուրաքանչյուր գնով նպատակների հասնելու ձգտումը: Բացի դրանից նրանք ավելորդ էմ ոցիոնալ են և տառապում են համբերության պակասից:

Ծառ (4, 5) Ծառի հովանավորության տակ ծնված մարդիկ շատ առատաձեռն են: Նրանք հստակ հետևում են սեփական սկզբունքներին, սիրում են ուսումնասիրել աշխարհը և վերլուծել ինֆորմացիան, նաև օժտված են համոզելու հազվագյուտ ուժով: Ծառի մարդիկ շատ արտիստիկ են և կրեատիվ, ինչը հաճախ դրսևորվում է ամեն ինչում, ինչին դիպչում են: Նրանք աշխատասեր են և միշտ իրենց համար որևէ զբաղմունք են փնտրում՝ ձգտելով միշտ զբաղված լինել և համարելով, որ աշխատանքը՝ սեփական ուժերի կիրառման լավագույն մեթոդն է:

Ինքնավս-տահությունը՝ նրանց լավագույն որակներից մեկն է: «Փայտյա» մարդիկ միշտ շնորհակալ են այն ամենի համար, ինչ ունեն և չեն փորձում ընկնել ավելորդությունների ետևից կամ ցատկել սեփական գլ խից վեր, չնայած նրանց հետաքրքրությունների ոլորտը բավական լայն և բազմաբղետ է:Ծառի մարդկանց թե րություններին կարելի է դասել նրանց վա տնողությունը: Նրանք կարող են իրենց վրա վերցնել չափազանց շատ խնդիրներ, քան կարող են լուծել և այդ պատճառով հաճախ ծանրաբեռնում են իրենց աշխատանքով, որը օգտակար չէ և ոչ մեկի հա-մար: Այլ խոսքերով՝ Ծառի մարդիկ պետք է սովորեն սահմանափակում դնել իրենք իրենց վրա և ճիշտ հաշվար-կել սեփական ուժերը:

Ջուր (2, 3)Ջրի մարդիկ հմայիչ են և գթասիրտ, նաև կարողանում են կարեկցել: Նրանք շատ ճկուն են և հրաշալի կարողա-նում են լողալ հո սանքի ուղղությամբ: Բացի դրանից, նրանք խելացի են և կրեատիվ:Ջրի մարդիկ ապշեցուցիչ երևակայություն ունեն, և նրանք չեն վա խենում դա օգտագործել: Նրանց մեջ քիչ չեն հրաշալի փիլիսոփաներ և մտածողներ, նրանք բավական անկախ են և շատ հաճախ յուրացնում են մի քանի մասնագիտություն: Ջրի ներ-կայացուցիչները օժտված են շփման իդեալական հմտություններով և կարող են շատ համոզիչ լինել:

Նաև պետք է նշել դիվանագիտության ոլորտում նրանց ակնառու ունակությունները: Նրանք շատ ին տուիտիվ են և ունակ են որսալ այն, ինչը դուրս է մնում այլ մարդկանց ուշադրությունից:Նրանք լավ կազմակերպիչներ են և ոչ պակաս կատարողներ, որոնք կարողանում են նկատել շրջապատող մարդկանց տաղանդները և օգնել նրանց զարգաց-նել դրանք:Ջրի մարդիկ կարող են լինել գա ղտնապահ և ոչ անկեղծ և երբեք չեն կիսվում սեփական գա ղտնիք-ներով ուրիշների հետ: Բացի դրանից նրանց մոտ նկատվում է ման իպուլյ ացիայի ենթարկելու արտահայտված հակումներ: Նրանք միշտ և ամեն ինչում փորձում են գտնել պարզ և հեշտ ելք, քանի որ առանձնանում են իրենց որոշակի պաս իվությամբ և հաճախ են ենթարկվում սեփական և այլ մարդկանց քմ ահաճ ույքներին:

Մետաղ (0, 1) «Մետաղական» մարդիկ շատ կեն սունակ են, անկախ և ինքուրույն, ինչը պայմանավորված է նրանց բնավորութ-յան հ զոր ուժով։ Նրանք սիրում են իրենք իրենց, բայց նույն ժամանակ հոգում և հարգում են ուրիշներին։ Նրանք որպես օրենք շատ զուսպ են, բայց արտաքին ճնշման դեպքում անվարան և ակ տիվ կերպով պնդում են իրենց տեսակետը։Այս տարերքի ներկայացուցիչները ձգտում են կարգավորվածության և գերադասում են հավաս արա-կշ ռությունն ու մաքրությունը բառիս բոլոր իմաստներով։

Նրանք տարբերվում են հուսալիությամբ և վճռակա-նությամբ, չնայած երբեմն իրենց հեռու են պահում՝ փորձելով չլինել ամբ ոխի մի մաս։ Երբ մե տաղի մարդիկ գի-տեն թե ինչ են փնտրում և ինչ են ցանկանում, ապա նրանց վճռականությանը կարելի է միայն նա խան ձել, որով-հետև խոչընդոտներն ու անհ աջողությունները երբեք չեն կարող նրանց ստիպել շեղվել իրենց ճանապարհից։ Նրանք վախ չունեն միայնությունից, իսկ միակ բանը, որ ցանկանում են սո ցիումից՝ իրենց ձեռքբերումների և հաջողությունների ընդունումն է։Մետաղի մարդկանց թերությունների մեջ կարելի է նշել նրանց պարբերական իմ պուլ սիվությունը։ Գիտակցորեն թե ենթագիտակցորեն՝ նրանք օժտված են ճ ոխության, փողի և իշխանության ձգտմամբ։ Հաճախ նրանք կարող են լինել կամ ակոր և իրենց անհիմն կերպով դրսևորել։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.